Skip to main content

Tuyển dụng

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 (lần 1, lần 2, lần 3) và người lao động (lần 10, lần 11, lần 12) năm 2022
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 (lần 1, lần 2, lần 3) và người lao động (lần 10, lần 11, lần 12) năm 2022.
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, người lao động (lần 7, lần 8 và lần 9) năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, người lao động (lần 7, lần 8 và lần 9) năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022.
Subscribe to Tuyển dụng