Skip to main content
x

Số liệu tổng quan

 • Số cơ sở: 6
 • Tổng diện tích đất: 108.1 ha
 • Tổng số sinh viên: 22,567
 • Tổng số học viên sau đại học: 1,225
 • Tổng số giảng viên, viên chức: 1,343
 • Số khoa: 17
 • Số ngành đại học: 40
 • Số ngành thạc sĩ: 18
 • Số ngành tiến sĩ: 26
 • Số nhóm nghiên cứu: 64
 • Số bằng sáng chế: 7
 • Số bài báo ISI/Scopus: 4,843
 • Số giáo sư, chuyên gia nước ngoài đang hợp tác, làm việc với Trường: 203
 • Số sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa tại Trường: 3,939
 • Số trường đại học quốc tế có ký kết hợp tác với Trường: 147

 

TDTU-around_0.jpg