Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh      

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace loại 16 chỗ, Biển kiểm soát 50M-002.28, năm sử dụng 2012 và đã khấu hao hết.

Tài sản 02: Xe ô tô nhãn hiệu Mazda 626 loại 05 chỗ, Biển kiểm soát 79A-003.97, năm sử dụng 2000 và đã khấu hao hết.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản 01: 298.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu đồng).

Tài sản 02: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm: 358.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám triệu đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời hạn: trước 17h00 ngày 10/07/2024.

- Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp.

- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Phòng Quản trị thiết bị (A0103), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Trang, Viên chức hành chính Phòng Quản trị thiết bị.