Skip to main content
x

Công khai thông tin

Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

2. Chính sách học bổng: 

3. Cam kết chất lượng giáo dục:

4. Chất lượng giáo dục thực tế: Xem tại đây

  • Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ( tốt nghiệp năm 2019): xem tại đây
  • Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: 
    • Hiện nay, do chương trình đào tạo tại Trường đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tham khảo theo các trường đại học TOP100 thế giới, vì vậy giáo trình môn học được bổ sung chủ yếu mua từ nước ngoài dựa trên tham khảo các giáo trình đang được giảng dạy từ các trường đại học TOP100 thế giới.
  • Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: 
  • Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: xem tại đây
  • Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: xem tại đây
  • Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: xem tại đây
  • Công khai thông tin xếp hạng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình và cơ sở giáo dục: xem tại đây

5. Cơ sở vật chất: xem tại đây

6. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: xem tại đây, Danh sách giảng viên cơ hữu: xem tại đây

7. Tài chính: Xem tại đây